• Gratis verzending binnen Nederland

 •  Gratis retourneren

Winkelwagen
  Subtotaal
  €0,00

  Gratis verzending

  Algemene voorwaarden

  Terms of services: Voorwaarden en bepalingen

  Laatst bijgewerkt 10 februari 2021 

  Overeenstemming met de voorwaarden 

  1.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (u), en Emarqt, gevestigd aan de Kolenbranderstraat 28, Ridderkerk, Zuid-Holland 2984 AT Nederland (wij), betreffende uw toegang tot en gebruik van de Emarqt (www.emarqt.nl) website en eventuele aanverwante toepassingen (de Site).  

  De Site biedt de volgende diensten aan:  Verkoop van fysieke producten zoals elektronica en huishoudelijke producten. U gaat ermee akkoord dat u door toegang te krijgen tot de Site en/of de Services, deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. 

   Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden en bepalingen, is het u verboden de site en de services te gebruiken en moet u het gebruik ervan onmiddellijk staken. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging. 

  1.2 Het aanvullende beleid zoals uiteengezet in paragraaf 1.7 hieronder, evenals eventuele aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. 

  1.3 Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Algemene Voorwaarden. De bijgewerkte versie van deze Algemene Voorwaarden zal worden aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht zijn zodra deze toegankelijk is. U bent verantwoordelijk voor de herziening van deze Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van de updates. Als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen hebt geaccepteerd. 

  1.4 Wij kunnen de Site van tijd tot tijd updaten of wijzigen om wijzigingen in onze producten, de behoeften van onze gebruikers en/of onze zakelijke professionals weer te geven. 

  1.5 Onze site is gericht op mensen wereldwijd. De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan een registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land.  

  1.6 De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn.  Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u zich niet registreren voor de Site of de Services gebruiken zonder toestemming van uw ouders.

  1.7 Aanvullende beleidsregels die ook van toepassing zijn op uw gebruik van de Site zijn onder andere 

  Aanvaardbaar gebruik

   2.1 U mag de Site niet betreden of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor wij de site en onze diensten beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd. 

  2.2 Als gebruiker van deze Site gaat u ermee akkoord dit niet te doen: 

  Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site op te halen in een gecompileerde database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons

  Ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers om ongevraagd e-mail te versturen of het aanmaken van gebruikersaccounts onder valse voorwendselen

  Gebruik de Site om te adverteren of goederen en diensten te verkopen

  Omzeilen, uitschakelen of op een andere manier interfereren met veiligheidsgerelateerde functies van de Site, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van de inhoud voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik afdwingen

  Het aangaan van ongeoorloofde framing van of het linken naar de Site

  Trick, bedriegen of misleiden van ons en andere gebruikers, in het bijzonder in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.

  Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteunende diensten, of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen

  Het systeem geautomatiseerd gebruiken, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.

  Interfereren met de Site of de netwerken en diensten die met de Site verbonden zijn, verstoren of overmatig belasten

  Verkopen of anderszins overdragen van uw profiel

  Gebruik de Site of onze inhoud als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of om een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming te creëren.

  Ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site bevat of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.

  Poging om toegang te krijgen tot gedeelten van de Site die u niet mag betreden

  Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers, agenten of andere gebruikers.

  Verwijder de mededeling over het auteursrecht of andere eigendomsrechten van de inhoud.

  Kopiëren of aanpassen van de software van de Site, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

  Het uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal dat het ononderbroken gebruik en plezier van de Site door een partij belemmert, of materiaal dat fungeert als een passief of actief informatieverzamel- of overdrachtsmechanisme.

  Ervaring, vaardigheden of informatie over een gebruiker verkeerd weergeven

  Reclame maken voor producten of diensten die niet door ons bedoeld zijn

  Bedreigen van gebruikers met negatieve feedback of het aanbieden van diensten uitsluitend om positieve feedback te geven aan gebruikers

  Gebruik de Site op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

  Gebruik, start of maak gebruik van een geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts voor het verzenden van opmerkingen of berichten, robots, scrapers, offline lezers of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractiehulpmiddelen.

  Disparage, aantasting of andere schade, naar onze mening, ons en/of de Site

  Bedrieglijk impliceren een relatie met ons of een ander bedrijf waarmee u geen relatie heeft.     

  Onze inhoud

  3.1 Tenzij anders aangegeven, zijn de Site en Services, inclusief broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (www.emarqt.nl) eigendom van of in licentie bij ons, en worden ze beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.  

  3.2 Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Onze Inhoud worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

  3.3 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend om toegang te krijgen tot de Site en Onze Content en deze te gebruiken en om een kopie te downloaden of af te drukken van elk deel van de Content waartoe u op de juiste wijze toegang hebt gekregen, uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.  

  3.4 U zult niet (a) proberen om ongeoorloofde toegang te krijgen tot de Site of tot netwerken, servers of computersystemen die verbonden zijn met de Site; en/of (b) voor enig doel, inclusief foutcorrectie, wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aan de Site of Onze Content, inclusief de wijziging van de papieren of digitale kopieën die u mogelijk hebt gedownload.

  3.5 Wij zullen (a) de Site en Onze Content met redelijke vaardigheid en zorg voorbereiden; en (b) gebruik maken van standaard virusdetectiesoftware om te proberen het uploaden van content naar de Site die virussen bevat te blokkeren. 

  3.6 De inhoud van de Site is alleen bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als een advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of gespecialiseerd advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van de inhoud van de Site. 

  3.7 Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat onze inhoud op de Site accuraat, volledig of actueel is. 

  Beheer van de site    

  4.1 Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken (1) de Site te controleren op overtredingen van deze Algemene Voorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iemand die de toepasselijke wetten of deze Algemene Voorwaarden overtreedt; (3) alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze een last vormen voor onze systemen van de Site te verwijderen of op andere wijze uit te schakelen; en (4) de Site op andere wijze te beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site en de Services te vergemakkelijken. 

  4.2 Wij garanderen niet dat de Site veilig of vrij van bugs of virussen is.

  4.3 U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot de Site en u dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken. 

  Wijzigingen en beschikbaarheid van de Site    

  5.1 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site te allen tijde of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. Wij behouden ons ook het recht voor om op elk gewenst moment alle of een deel van de Services te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.   

  5.2 Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Services te allen tijde beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat we te maken krijgen met hardware, software of andere problemen of dat we onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site of de services tijdens een onderbreking of stopzetting van de site of de services.

  5.3 Er kan informatie op de site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op de services, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving. 

  Ontkenning/Beperking van aansprakelijkheid    

  6.1 De Site en de Services worden aangeboden op een "as-is" en "as-available" basis. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site en/of de Services op uw eigen risico is, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden. Alle garanties, voorwaarden en toezeggingen, expliciet of impliciet (inclusief bij wet, gewoonte of gebruik, een handelswijze of gewoonterecht) in verband met de Site en Services en uw gebruik ervan, inclusief, zonder beperking, de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk, zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving uitgesloten. 

  Wij geven geen garanties of verklaringen over de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van de Site en zijn niet aansprakelijk voor (1) fouten of omissies in de inhoud: (2) ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en/of alle persoonlijke informatie en/of financiële informatie die op onze server is opgeslagen; (3) onderbreking of stopzetting van de overdracht naar of van de site of diensten; en/of (4) bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die door derden naar of via de site kunnen worden overgedragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden indien deze vertraging of het niet nakomen wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt.

   6.2 Onze verantwoordelijkheid voor door u geleden verlies of schade:

  Of u nu een consument of een zakelijke gebruiker bent:

  Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat de aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken.

  Als wij ons niet houden aan deze Algemene Voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt als een voorzienbaar resultaat van onze schending van deze Algemene Voorwaarden, maar wij zouden niet verantwoordelijk zijn voor verlies of schade die niet voorzienbaar was op het moment dat u de Site/Services begon te gebruiken.

  Niettegenstaande iets anders in de Disclaimer/Limitation of Liability sectie, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor welke oorzaak dan ook en ongeacht de vorm van de actie, te allen tijde beperkt zijn tot een totaal totaal bedrag gelijk aan het hoogste van (a) de som van £5000 of (b) het bedrag dat u aan ons betaald heeft voor de Diensten/Site gedurende de periode van zes (6) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. 

  Indien u een consument bent:

  Houd er rekening mee dat wij onze Site alleen voor huishoudelijk en privégebruik aanbieden. U gaat ermee akkoord onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele winstderving, zakelijk verlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

  Als defecte digitale inhoud die we hebben geleverd, schade aan een apparaat of digitale inhoud die aan u toebehoort en dit wordt veroorzaakt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, zullen we ofwel de schade repareren of u een vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct heeft opgevolgd of doordat u de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten niet heeft ingevoerd. 

  U heeft wettelijke rechten met betrekking tot goederen die gebrekkig of niet zoals beschreven zijn. Advies over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau of Trading Standards Office. Niets in deze Algemene Voorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten.   

  Beëindiging en beëindiging    

  7.1 Deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site of Services gebruikt of anderszins een gebruiker van de Site bent, al naar gelang het geval. U kunt uw gebruik of deelname te allen tijde beëindigen, om welke reden dan ook, door de instructies voor het beëindigen van gebruikersaccounts in uw accountinstellingen te volgen, indien beschikbaar, of door contact met ons op te nemen via support@EMAIL INVULLEN 

  7.2 Zonder beperking van enige andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, de toegang tot en het gebruik van de Site en de Services (met inbegrip van het blokkeren van bepaalde IP-adressen) te weigeren aan een persoon om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot schending van enige vertegenwoordiging, garantie of convenant in deze Algemene Voorwaarden of van enige toepasselijke wet- of regelgeving. 

  Indien wij naar eigen goeddunken bepalen dat uw gebruik van de Site/Services in strijd is met deze Voorwaarden of met enige toepasselijke wet- of regelgeving, kunnen wij uw gebruik van of deelname aan de Site en de Services beëindigen of enige inhoud of informatie die u op enig moment heeft geplaatst, zonder waarschuwing, naar eigen goeddunken verwijderen.

  7.3 Indien wij uw account beëindigen of opschorten om welke reden dan ook, zoals uiteengezet in deze Sectie 9, is het u verboden zich te registreren en een nieuwe account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens die derde partij handelt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijke vervolging.    

  1. 8. Algemeen

  8.1 Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet gebeuren. 

  U gaat hierbij akkoord met het gebruik van elektronische handtekeningen, contracten, bestellingen en andere records en met de elektronische levering van kennisgevingen, beleid en records van transacties die door ons of via de Site worden geïnitieerd of voltooid. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, reglementen, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of het bewaren van niet-elektronische records vereisen, of op betalingen of het verlenen van credits met andere dan elektronische middelen.

  8.2 Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons.  

  8.3 Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.  

   

  8.4 Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen.  

  8.5 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim om te handelen, veroorzaakt door een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.  

  8.6 Indien een bepaling of deel van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling of deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

  8.7 Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons ontstaan als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van de Site of Services.

  8.8 De volgende merken zijn handelsmerken van Emarqt. Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij ze deel uitmaken van materiaal waarvan onze Site expliciet vermeldt dat u het mag gebruiken.   

  8.9 Behalve zoals vermeld onder het hoofdstuk Mobiele Applicatie, heeft een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden geen enkel recht onder de Contracten (Rechten van Derden) Wet 1999 om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen.

  8.10 Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op hello@emarqt.com of per post naar:

  Emarqt

  Kolenbranderstraat 28   

  2984 AT, Ridderkerk

  Netherlands